8 Doporučená literatura v českém jazyce

V následujícím seznamu naleznete vybrané publikace zabývající se problematikou specifických poruch učení. Bohužel drtivá většina literatury s touto tématikou není zaměřena na studenty středních škol, nýbrž na žáky prvního a druhého stupně základní školy, což je vzhledem k výuce základních školních dovedností (čtení, psaní a počítání) a jejich případné reedukaci pochopitelné. Nicméně si myslíme, že i přesto mohou dobře posloužit středoškolskému pedagogovi, ať už pro hlubší pochopení dané problematiky tak i pro případnou práci s žáky trpícími těmito poruchami.

Specifické poruchy učení

 • JUCOVIČOVÁ, D. - ŽÁČKOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni (použitelné i pro střední školství). Praha: D + H, 2003. 67 s. ISBN 978-80-903-5797-6.
 • MICHALOVÁ, Z. Dys…Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 104 s. ISBN 80-7311-021-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6.
 • SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 80-7169-773-7.
 • SWIERKOSZOVÁ, J. Sdecitické boruchy umečí (Specifické poruchy učení). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 110 s. ISBN 80-7368-042-4.
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 264 s. ISBN 80-7178-800-77.

Dyslexie

 • JOŠT, J. Dyslexie a čtení. Praha: Grada, 2011. 384 s. ISBN 978-80-247-7307-0.
 • JUCOVIČOVÁ, D. - ŽÁČKOVÁ, H. Dyslexie - Metody reedukace specifických poruch učení. Praha: D + H, 2008. 64 s. ISBN 978-80-903869-7-6.
 • MATĚJČEK, Z. - VÁGNEROVÁ, M. Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum, 2006. 272 s. ISBN 8024611732.
 • SVOBODA, P. Cvičení pro rozvoj čtení. Praha: Portál, 2012. 56 s. ISBN 80-7367-396-7.
 • SVOBODA, P. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení. Praha: Portál, 2011. 56 s. ISBN 978-80-7367-905-7.

Dysgrafie

 • JUCOVIČOVÁ, D. - ŽÁČKOVÁ, H. Dysgrafie - Metody reedukace specifických poruch učení. 2. vyd. Praha: D + H, 2009. 66 s. ISBN 978-80-903869-9-0.
 • SVOBODA, P. Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní. Praha: Portál, 2009. 56 s. ISBN 978-80-7367-545-5.

Dysortografie

 • JUCOVIČOVÁ, D. - ŽÁČKOVÁ, H. Dysortografie - Metody reedukace specifických poruch učení. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 978-80-903869-4-5.
 • SIWEK, B. Jak si poradit s pravopisem. Praha: Portál, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7367-988-0.

Dyskalkulie

 • HENDRIK, S. Dyskalkulie. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 80-7367-104-2.
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie - specifické poruchy počítání. 4. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. 171 s. ISBN 978-80-7311-026-0.

Dyspraxie

 • KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě – Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál, 2000. 208 s. ISBN 80-7178-424-9.

Poruchy pozornosti a poruchy pozornosti s hyperaktivitou

 • BRAGDON, A. D. – GAMON, D. Když mozek pracuje jinak. Praha: Portál, 2006. 113 s. ISBN 80-7367-066-6.
 • CARR-GREGG, Michael. Psychické problémy v dospívání. Praha: Portál, 2012. 142 s. ISBN 978-80-262-0062-8.
 • HALLOWELL, E. M. – RATEY, J. J. Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti. Praha: Návrat domů, 2007. 306 s. ISBN 978-80-7255-154-5.
 • JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2697-7.
 • MUNDEN, A. – ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. 3. vyd. Praha: Portál, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7367-430-4.
 • RIEF, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999. 251 s. ISBN 80-7178-287-4.
 

Studenti