Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti zavádění inkluzivních podmínek se zacílením na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Projekt poskytne návody jak volit metody a strategie při utváření příznivé třídní atmosféry a přitom respektovat individuální potřeby jednotlivých žáků. 

Výstupem bude pedagogický pracovník připravený na zvládnutí přílivu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Také vzniknou metodické materiály, které obsáhnou oblasti specifických poruch učení a chování. Dalším metodickým materiálem budou příklady dobré praxe, zaměřené na konkrétní problémy žáků. Metodické materiály budou vytvořeny odbornými lektory na základě jejich znalostí a praktických zkušeností. Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové středních škol, kteří mají zájem se vzdělávat tak, aby zprostředkovali kvalitní výuku žákům se specifickou poruchou učení i chování.

 

Studenti