Vzdělávací moduly

Zúčastněte se e-learningových kurzů a prověřte nově nabyté znalosti formou testových otázek.
Metodická příručka k e-learningu (pdf, 3,7 MB)

Modul č. 1 – Poruchy učení a chování na středních školách

Témata v modulu č. 1 budou zpracována ve dvou metodických příručkách. Metodický materiál s názvem Práce s žáky se specifickými poruchami učení je zaměřen na specifické poruchy učení žáků středních škol. Cílem metodiky je popsat a seznámit pedagogy s možnými přístupy a východisky s vazbou na speciální pedagogiku. Modul se bude zabývat níže vypsanými tématy: klasifikace poruch učení, styly a strategie učení, práce s chybou, poruchy pozornosti, LSI – možnosti využití dotazníku, příklady z praxe a doporučené pracovní postupy pro žáky s poruchami učení. Další metodický materiál s názvem Práce s žáky se specifickými poruchami chování je tematicky zaměřen na klima třídy, sociometrické možnosti, inkluzivní podmínky a nové přístupy z oblasti etopedie. Klíčovými tématy jsou níže vyspecifikovaná témata: šikana, agrese, komunikace s agresivním žákem a sociální klima třídy.

Modul č. 2 – Příklady dobré praxe

Druhý modul bude realizován formou Balintovských skupin. Velkým přínosem do praxe bude realizace seminářů, které budou zaměřeny na řešení kazuistik, konkrétních problémů žáků za pomocí Balintovských skupin, na jehož základě vzniknou příklady dobré praxe, které budou publikovány formou sborníku. Výstupem každého účastníka bude zpracování jednoho individuálního případu žáka se SPUCH.

 

Studenti